Правилник на Контролния Съвет на СДС

/приет на заседание на НС, провел се на 27.3.2011г./

 

Чл. 1. Този правилник урежда правомощията на КС на СДС и производството по взимането на решения от КС.

 

            Чл. 2. Контролният съвет има следните правомощия:

 1. контролира спазването на Устава на СДС и изпълнението на решенията на върховния и ръководните органи на СДС;
 2. тълкува Устава и правилниците по искане на НС или НИС;
 3. произнася се с решения в изрично предвидените в Устава случаи.

 

Чл. 3. В дейността си КС се ръководи от Устава на СДС, Правилника за приложението на Устава, настоящия правилник и решенията на НС.

 

Чл. 4. Контролният съвет се състои от председател, секретар и седем члена, избрани от НС.

 

Чл. 5. Председателят на КС:

 1. представлява КС;
 2. определя докладчици по преписките;
 3. свиква и ръководи заседанията;
 4. в предвидените от Устава случаи участва в заседанията на ръководните органи на партията.

 

Чл. 6. Секретарят на КС:

 1. съставя проект за дневен ред на заседанията и го предлага за утвърждаване на председателя;
 2. организира воденето на протокол и присъствен списък за заседанията на КС;
 3. води архив от присъствените листове и протоколите, както и регистър на взетите решения на КС;
 4. поддържа регистър за членския състав;
 5. съхранява печата и документацията на КС.

 

Чл. 7. Освен в изрично предвидените в Устава случаи, КС може да бъде сезиран от структури, органи и членове на СДС чрез искания, жалби и молби.

 

Чл. 8. Жалбите и молбите се подават в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството, на което се основават, но не по-късно от шест месеца от настъпването му, освен ако в Устава или решения на НС не е предвидено друго. Исканията за тълкуване на Устава и правилниците не са обвързани със срок.

 

Чл. 9. Към искането, жалбата или молбата се прилагат всички доказателства, на които се основава сезиращият.

 

Чл. 10. Контролният съвет сам решава дали отправеният към него въпрос е от неговата компетентност.

 

Чл. 11. След постъпването на искането, жалбата или молбата председателят на КС определя докладчик, който проучва преписката и в двуседмичен срок предлага на председателя на КС да свика заседание за произнасяне по допустимостта и основателността им. Докладчикът може да предложи на председателя да изиска от органите и структурите на СДС допълнителни доказателства, когато такива са относими към подлежащия на решаване въпрос.

 

Чл. 12. Всички органи и структури на СДС са длъжни да предоставят исканите от председателя на КС доказателства в определен от него срок.

 

Чл. 13. Председателят на КС свиква заседание, като уведомява секретаря и членовете на КС, както и заинтересованите страни, най-малко един ден предварително.

 

Чл. 14. В заседанията на КС могат да участват само заинтересованите страни и/или техни упълномощени представители.

 

Чл. 15. Когато член на КС е свързан с конкретния въпрос, той не участва в неговото разглеждане и решаване. Отводът може да бъде поискан както от самия член, така и от всяка от заинтересованите страни. Решението за наличие на основания за отвод се взема от председателя на КС.

 

              Чл. 16. Заседанията на КС се провеждат при кворум повече от половината от състава му.

 

              Чл. 17. В хода на заседанията заинтересованите страни могат да представят нови доказателства.

 

              Чл. 18. Решенията на КС се взимат с повече от половината от гласовете на присъстващите при явно гласуване. Не се допуска въздържане от гласуване. Решенията се подписват от Председателя и секретаря на КС.

 

              Чл. 19. Решенията на КС се обявяват на заинтересованите страни в едномесечен срок от датата на заседанието.

             

              Чл. 20. Решенията на КС не подлежат на обжалване и са задължителни за всички органи, структури и членове на СДС, с изключение на НК.

 

              Чл. 21. Председателя на КС, отчита дейността на КС  пред НС на СДС веднъж годишно.

 

              преходни и заключителни разпоредби

 

              § 1. Този правилник се приема на основание чл. 34, ал. 1 от Устава на СДС и влиза в сила от датата на приемането му от НС.

 

              § 2. За неуредените в този правилник въпроси се прилагат Уставът на СДС и Правилникът за приложението му.  

              § 3. След влизане в сила на правилника неговите разпоредби се прилагат и за нерешените към момента въпроси от компетентността на КС.