Парламентарна дейност

Отговор на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на въпрос от народния представител от СДС Мартин Димитров

02.03.2010

Въпрос към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно експлоатационен период на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй" от народния представител от СДС Мартин Димитров, парламентарен контрол на 26.02.2010г.

МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Доколкото знам през ноември 2009 г. са последните лицензи на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй". Те изтичат 2017 и 2019 г. Според нас, според СДС и Синята коалиция интересът на България е от сега да започне обследване и инвестиции, така че животът на тези реактори да бъде продължен и много след това. Това е абсолютно възможно. Трябва да се види ясно каква е цената, колко струва продължаването на живота на тези два реактора и те да бъдат ползвани максимално дълго. Знаем, че има определени лица в българската държава, които желаят живота на тези два блока да не бъде удължаван максимално. Но това не е интересът на България. Така че от сега трябва да се прецени. (Реплика от народния представител Румен Овчаров.) Господин Овчаров съм се обажда както казах, че има хора с други интереси. Господин Овчаров, това не беше необходимо, и без това хората щяха да се досетят.

Уважаеми колеги, въпросът е отсега да се направи ясен план и ясна стратегия ясни изследвания, така че да се види какви са необходимите инвестиции, които трябва да бъдат направени. Това ще отнеме технологичен период от време. Ще отнеме години. За да може, независимо че мандатът на това правителство изтича в 2013 г, да започнат инвестиционните процеси по реновация на тези блокове, необходимите инвестиции. Така ще гарантираме удължаване на техния живот поне 5 години, защо не и 10 години съответно след 2017 г. и съответно след 2019 г.

Независимо какви разговори водим по други алтернативни енергийни проекти, най-важната ни задача, господин министър, е да направим всичко възможно животът на съществуващите мощности да бъде максимално удължен. Така че е важно да знаем колко ще струва тази реновация, какви са необходимите инвестиции, които трябва да бъдат направени. И ще получите нашата подкрепа това просто да се случи. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор има думата министър Трайчо Трайков.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, колеги, господин Димитров! Съгласен съм с размишленията Ви. Бих искал да ви информирам за следното.

Времето за безопасна експлоатация на V и VІ блок в АЕЦ „Козлодуй" се определя от експлоатационния ресурс на несменяемото основно оборудване, считано от момента на пускане на блоковете съответно през 1987 и 1991 г. Проектният срок за безопасна експлоатация на енергоблоковете е определена на 30 години, а за корпуса на реактора - 40 години. За V блок този срок е 2017 г., а за блока като цяло и 2027 г. за корпуса на реактора, а за VІ блок съответно 2021 и 2031 г.

На 2 октомври 2009 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране издаде нови лицензи за експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй". Срокът на валидност на лицензите е 7 години за V блок и 10 години за VІ блок. Информацията е публикувана на сайта на агенцията още в края на м. октомври м.г. В съответствие с условията на тези лицензи, централата е задължена да изготви и изпълни програма за продължаване срока на експлоатация на двата блока. В момента се подготвят технически задания за комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на V и VІ блок. Заданията трябва да са готови до края на тази година, а изпълнението на комплексното обследване е предвидено за периода до 2012 г., т.е. в течение на следващата година.

Въз основа на резултатите от обследването се планират групи мерки, включително замяна на компоненти, изработили своя ресурс, обосновка на остатъчния ресурс на незаменяеми компоненти, коригиране на процедурата за техническо обслужване, ремонт и експлоатация на компоненти с оглед продължителната им експлоатация и др. Тези мерки ще бъдат интегрирани в програма за подготовка на блоковете за продължаване на срока на експлоатация на V и VІ блок. Програмата ще бъде осъществена и в периода 2014 до 2019 г., а през 2013 г. следва да стартира разработка на проектносметната документация и сключване на договори за изпълнение на програмата.

Паралелно в периода ще бъдат изпълнени дейности по подготовка и представяне в АЯР на актуализирана техническа обосновка на безопасността във връзка с прелицензирането на V и VІ блок и организация и провеждане на мисия на Международната агенция за атомна енергия за потвърждаване готовността за дългосрочна експлоатация на V и VІ блок. Оценка на разходите за удължаване на срока на експлоатация за  даден енергоблок ще бъде възможна през 2013 г. след приключване на комплексното обследване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има думата за реплика народният представител Мартин Димитров.

МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Господин министър, аз се радвам, че е започнала процедурата по това комплексно обследване, защото още не е ясно какви разходи и какви действия трябва да бъдат предприети за удължаване срока на тези реактори. Но се убедихте, колеги, от думите на министъра, че е възможно техният полезен срок на действие да бъде увеличен поне с 10 години след изтичането на сегашните лицензи. Ето това тук е национален интерес, защото нещо, което е построено и работи, трябва да работи максимално дълго, като, разбира се, се съблюдават изискванията за безопасност.

Господин министър, много важно е да се види. Първо се притеснявам дали краят на 2012 г. не е късно за това обследване като краен срок, дали не може да стане по-бързо - това е уточняващият ми въпрос. И втори уточняващ въпрос - можем ли да поискаме финансиране или съфинансиране от страна на Европейската комисия, което разбира се да касае безопасността на тези два реактора. Но колкото по-бързо имаме това обследване, толкова по-бързо можем и от българския бюджет, и от фондовете на Европейския съюз да осигурим финансирането на удължаването на полезния живот на тези два реактора. Това е една от най-важните задачи на това и на следващото Народно събрание, както на това и на следващото правителство. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Имате думата за дуплика, господин министър.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да, съгласен съм че това е приоритет. Ако може да бъде направено и по-бързо - ще бъде направено. Такъв е националният интерес, такива са уверенията на колегите от АЕЦ „Козлодуй". Националният интерес би бил по същия отговорен начин да се подходи и с ІІІ и ІV блок, но, уви, това не е било направено.


Tags: Парламентарен контрол