thumb

18 ноември - първият демократичен митинг след 45 години комунизъм!

Площадът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се превръща в един от символите на промените

thumb

СДС не приема за справедлива идеята да не се заплаща първия ден от болничните на работещите

Според нас, това е на първо място унизително към огромния брой българи, които не получават фалшиви болнични

thumb

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр. Монтана

Цели и приоритети

Програма за устойчиво развитие на Ямбол

03.10.2011

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

 

ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

НА ЯМБОЛ

 

            Като взехме предвид, че Община Ямбол  твърде бавно се съвзема от продължителна криза в икономиката, че доходите на хората са под средните за страната, че безработицата е над националната, че в структурата на заетостта се наблюдава висок дял на временната, че ниските доходи и прехраната са най-важен личен и семеен проблем на хората, ние направихме тази програма за устойчиво развитие на град Ямбол. Смисълът на нашите предложения е да създадем различен модел на местно управление, който е ориентиран към нуждите на хората и които осигурява благоприятни условия за разгръщане на икономическата инициатива в общината. Този модел може да съществува само в условия на откритост и диалог между гражданите и общинската власт с цел осигуряване на оптимални условия за живот на хората чрез благоустрояване на градската среда, подобряване обслужването на гражданите и активно участие във вземането на решения, отнасящи се до бъдещето на Ямбол

            Гражданите очакват от нас, политиците, на които са гласували доверието си, да им посочим и зададем пътища към бъдещето. Съзнаваме, че от нас се очаква да дадем решение на всеки конкретен за града проблем. Знаем, че за изпълним програмата си не е достатъчно да се осигурят средства, защото

 

ПОЛИТИКАТА НЕ Е БИЗНЕС!

 

ХАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖДУ

ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯТА И ТРАНСПОРТА

Благоприятните условия за живеене, труд и отдих на населението са в пряка зависимост от устройствения план на територията, заложените в него ограничения върху собствеността и приоритетите за инвестиционно проектиране и строителство, които гарантират устойчивото развитие на общината. За това ние се ангажираме:

 • ·         Да създадем нов модерен облик на центъра на града като подобрим уличната инфраструктура на град Ямбол.
 • ·         Да довършим новата болница чрез привличане на частни инвеститори или създаване на публично-частно партньорство
 • ·         Да построим градска пречиствателна станция; да завършим напълно канализацията на квартал “Каргон”; да стартираме проект за изграждане на завод за ТБО;
 • ·         Да създадем модерни зони за отдих за възрастните и игри за децата в кварталите и да изградим алеи за велосипедисти
 • ·         Да намерим решение с дълготраен ефект на съществуващите второстепени постройки /гаражи/ в междублоковите пространства чрез използване на полувградената форма и запазване на зелените площи над тях.
 • ·         Лесопарк “Боровец”, градския парк и Ормана са наш основен приоритет.
 • ·         Да разработим устройствен план за движението на всички видове МПС на територията на града като оптимизираме маршрутите и спирките на обществения транспорт, стоянките на таксиметровите коли, като актуализираме улиците и площадните пространства забранени за движение на МПС и ефективно използваме на паркингите
 • ·         Да осигурим естетични места за гражданските обяви и рекламните материали в различни части на града и бъдем безкомпромисни към нарушителите на правилата.

 

БИЗНЕСЪТ – ГРЪБНАКА НА ГРАДА

Предприемчивите хора, които се занимават със собствен бизнес, са нашият най-естествен съюзник и той е готов да ни подкрепи. Ние се отнасяме с уважение и разбиране към него и смятаме, че отношенията на бизнеса с органите на местното управление и администрацията имат нужда от повече прозрачност, гъвкавост и ясни правила. Бизнесът в  нашият град трябва да се чувства подкрепян, а не затрудняван от кмета, общинския съвет и общинската администрация. Разкъсването на мрежата от бюрокрация, корупция, невидими и неясни правила е най-силната подкрепа, която можем да окажем за развитието на бизнеса и в най-голяма степен на малкия и среден предприемач. За това ние се ангажираме:

 • ·         Да създадем екип за икономическо развитие и консултативeн съвет за икономически растеж към общината с цел  реално включване на гражданите и бизнеса в процеса на планиране и реализация на плановете.
 • ·         Да наложим равно отношение към всички форми на стопанска инициатива, достъп на всички фирми до търговете за общински поръчки като променим практиката ямболският бизнес да се чувства чужденец в собствения си град.
 • ·         Да привлечем представители на браншовите организации в изготвянето на заданието и провеждането на търговете и обществените поръчки. Безкомпромисно да изискваме винаги и от всички изпълнители на обществени поръчки реални гаранции за качеството на извършваните дейности, които се финансират от общинския бюджет;
 • ·         Да подобрим административното обслужване на бизнеса чрез намаляване на бюрократичните процедури, съкращаване на сроковете за обработка на документацията и преразглеждане размера на местните данъци и такси

 

ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА

Ние сме против начина на разпределянето на бюджетни средства до сега. За това

 • ·         Ще провеждаме прозрачна и разумна политика на бюджетни разходи при ясно формулирани съвместно с бизнеса и гражданското общество приоритети.
 • ·         Ще променим радикално политиката по отношение на собствеността и обществените услуги, където според нас е големият резерв за оптималното разходване на бюджетните средства;
 • ·         Ще въведем нова система за определяне размера на такса смет, което ще доведе до нейното намаляване при подобряване качеството на услугата.
 • ·         Ще повишим гражданския контрол върху предлаганите публични услуги, за да защитим максимално потребителите.
 • ·         Ще прехвърлим обществените услуги на частни предприемачи. Това ще доведе до увеличаване на приходите от продажби и концесионни такси, ще намали разходите по поддържането на съответната инфраструктура и ще позволи на местната власт да се концентрира върху другите си отговорности и правомощия. Ще направим преглед на вече сключените договор, ще прекратим неизгодните за общината.

 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ –

ЛОКОМОТИВИ ЗА ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ

Нашето отношение към собствеността се различава от останалите политически сили по своето ясно и последователно отношение. Ние сме за приватизация на общинските стопански единици и концесиониране на общинските комунални дейности при ясни и еднакви за всички правила в интерес на хората в нашата община. Целта е да се получи финансов ресурс за нуждите на хората срещу прехвърляне на собственост и делегиране на отговорности. Оценката ни за работата на общината през последните три мандата по отношение управлението на собствеността и управлението на европейски проекти е крайно отрицателно. Общинската собственост се управлява не в интерес на хората, а в интерес на икономически групи чрез поръчкови търгове и конюнктурни наемни договори. Готовността на общината да усвоява средства от структурните фондове е изключително компрометирана. За това ние се ангажираме:

 • ·         До края на мандата да разработим проекти за саниране на калканите на жилищата в партньорство с етажните собственици; изграждане на подземни гаражи; изграждане на селище за млади ромски семейства с тяхно участие; ромски културен център;
 • ·         Да разработим стратегия за използване на междублоковите пространства с акцент създаване на детски площадки и спортни съоръжения
 • ·         Да разработим съвременна общинска жилищна стратегия, в която да заложим принципа на кредитирането с преференции за млади семейства при ново строителство с участието на общината; По този повод ще променим реда и цените за продажба на общински жилища
 • ·         Да обособим парцели под жилищните блокове, както и в междублоковите пространства и да прехвърлим на символична цена на притежателите на апартаменти в блоковете

 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА –

АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ВСЯКО УПРАВЛЕНИЕ

В Ямбол доходите на хората са под средните за страната,  безработицата е с два пункта над националната, в структурата на заетостта се наблюдава висок дял на временната. Ниските доходи и прехраната са най-важен личен и семеен проблем на хората. ние смятаме, че общината не е фирма, а като институция трябва да създава сигурност на обикновения човек, не илюзии. За това ние гарантираме:

 • ·         Да осигурим нови работни места като създадем условия за развитие на ямболския бизнес, което е по-трудният, но истинският път за създаването им.
 • ·         Да проучим нуждите на работодателите и да им осигурим квалифицирани работници като създадем Общински център за квалификация и преквалификация
 • ·         Да подкрепим всички, които искат да развиват местни проекти, финансирани от оперативните програми и да им предложим партньорство
 • ·         Да развием социалните услуги, които се предоставят на възрастните хора чрез грижи по домовете им и “персонален социален работник”
 • ·         Да разработим проекти за създаване на “социално селище за възрастни хора” и хоспис като използваме възможностите на т. н нова болница.
 • ·         Да поддържаме места за социален контакт на пенсионерите като осигурим равен достъп до тях
 • ·         Да създадем социални услуги за семействата, в които има деца с увреждания чрез грижи по домовете и интегрирано обучение в училищата.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА

ОБЩИНСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Ние сме за модерно и ефективно управление на здравните и медицинските услуги. За това ние гарантираме:

 • ·         Да осигурим конкурентна среда при предоставяне на здравните услуги.
 • ·         Да отделим по-голяма част от увеличението на собствените приходи за подобряване на общинското здравеопазване.
 • ·         Да съдействаме за приватизацията на лечебните заведения, отчитайки интересите на гражданите и медицинските специалисти като съдействаме за увеличаване броя на здравните заведения.
 • ·         Да предоставим помещения и ще поемем част от издръжката на лекарските практики в малцинствените райони.
 • ·         Да създадем общински здравен консултативен съвет с участие на не правителствени организации

 

ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА –

МОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО

Образованието е приоритет СДС на общинско ниво. Нашето послание е: “Да подкрепим училището, да бъдем негови съмишленици”. За съжаление през последните години общината не направи усилие да промени статуквото, а детето и ученикът не бяха грижа на общинската образователна политика. Убедени сме, че образованието не съществува заради администрацията, а заради отделния млад човек, който има потребност да се образова. За това ние гарантираме:

 • ·         Да направим общината партньор за проекти на училища и настоятелства, които да стимулират развитието и активността на младите хора.
 • ·         Постепенното да оптимизираме училищната мрежа след открит диалог между всички заинтересовани и компетентни среди.
 • ·         Да създадем реални възможности за инвестиране в квалификацията на учителите и в осъвременяването и модернизирането на материалната база. Да съхраним професионалистите като инвестираме в тяхната квалификация и мотивираме усилията им, за да осигурим стабилност и качество на образованието в нашата община.
 • ·         Да разработим Програма за ремонтни дейности, поддръжка и училищно обзавеждане за целия мандат
 • ·         Да развием общинските културни институти в посока на формиране на собствен, специфичен за Ямбол облик и постигане на многообразие на културния живот в града.

                                  

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

Ние издигаме като приоритет интегрирането на младите хора в живота на града ни и ще провеждаме политика, свързана с осигуряване на условия за работа, за социално-културна дейност, за спорт и образование на порасналите ни деца. За това:

 • ·         Ще въведем конкурентност с ясни условия и правила при управление на спортните обекти;
 • ·         Ще регламентираме механизма за разпределяне и усвояване на бюджетни средства за спорт и младежки дейности посредством кандидатстване с проекти;
 • ·         Ще подобрим училищните спортни бази и ще изградим нови такива в различни райони на града;
 • ·         Ще осигурим равнопоставеност на спортните организации при ползване на спортните обекти и съоръжения и няма да позволим спорта да бъде заложник на партийни и лични интереси
 • ·         Ще създадем с участието на млади хора общинска  консултативна фирма за разработка на проекти
 • ·         Ще превърнем Младежкия дом в модерна младежка среда за живот.

 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ

Сигурността на хората е основен наш приоритет. Загрижени сме за средата, в която живеят нашите деца, поради което:

 • ·         Ще създадем общинска охранителна фирма, която ще осигури сигурността на училищата, общинските обекти и ще осигури контрола по изпълнение разпоредбите на Наредба №1 за опазване на обществения ред и  поддържане на приветлив вид на община Ямбол.
 • ·         Ще създадем обществен съвет за наблюдение и надзор върху работата на администрацията с цел недопускане на копупционни действия. Ще дадем публичност на съществуващи корупционни практики и ще бъдем безкомпромисни в тяхното изобличаване.
 • ·         В партньорство с неправителствени организации ще разработим програма за превенция и борба с наркоманията и ще бъдем безкомпромисни при създаване на среда без наркотици и алкохол за децата ни.

                                  

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ –

ПРЕПЪНИ КАМЪКА В ЯМБОЛ

Работата на общинската администрация се нуждае от радикална промяна. Общината нехае за хората. Общината е първо на гражданите, после на чиновника. За това гарантираме:

 • ·         Ще дадем възможност на представители на съсловните и браншовите организации да предложат заместник на кмета, избран от тях.
 • ·         Да разширим кръга от партньори - неправителствени организации и да осигурим пълна подкрепа на дейността им
 • ·         Да регламентираме административните услуги като скъсим рязко сроковете за тяхното изпълнение. Голяма част от тези услуги ще предоставяме чрез Интернет.
 • ·         Да защитим интересите на жителите на общината пред необщинските администрации
 • ·         Да въведем практиката за провеждане на мини референдуми по въпроси от съществено значение за жителите на града.
 • ·         Да осигурим интернет достъп до сесиите на Общинския съвет, приемни по теми и региони;
 • ·         Да осигурим безплатен достъп до интернет в публичните сгради на общината
 • ·         Да създадем Общински административен кодекс, който да обедини всички норми и правила, управляващи дейностите на гражданите и бизнеса;
 • ·         Да създадем обществен съвет за наблюдение и надзор върху работата на администрацията с цел недопускане на корупционни действия и които да даде публичност на съществуващи корупционни практики
 • ·         Да създадем единно общинско медийно звено, чрез което да се популяризират всички актове на органите на местното самоуправление, дневния ред на заседанията на ОС и неговите решения, отчетите за работата на кмета и на ОС, обявите за конкурси и търгове и друга информация;

Още по темата

thumb 14.01.2014

СДС настоява новият изборен...

От СДС продължаваме да настояваме за въвеждане на задължително глас...

thumb 17.11.2013

Реформа на правосъдието и с...

На брифинг Реформаторският блок представи акценти от програмата си ...

thumb 06.07.2013

НОВИ ИЗБОРИ, НОВ ОБЩЕСТВЕН ...

Политическа декларация на Съюза на демократичните сили, приета на...

thumb 14.04.2013

Политически приоритети на ...

10 стъпки за развитието на България - Нашите ценности, Нашата полит...

thumb 28.03.2013

Съюзът на демократичните си...

Сините партии подписаха документ за политическо партньорство

thumb 17.02.2013

Емил Кабаиванов: СДС трябва...

Националният съвет на СДС прие основите на общата политическа платф...

thumb 11.09.2012

СДС започна дискусия по при...

Председателят на СДС Емил Кабаиванов съобщи на брифинг слад заседан...

thumb 04.09.2012

СДС определи приоритетите з...

Темите и приоритетите на СДС, които ще лансира и защитава през нови...

19.05.2012 - Ловеч

Пресконференция на лидерите...

Лидерът на СДС в Ловеч Георги Митев: Решението е логично, макар и ...

thumb 23.04.2012 - Бургас

ОГРАНИЧАВАТ ДОСТЪПА ДО ПОМО...

Поправка в правилника за отпускане на помощта за ин-витро ще ограни...