Стратегия "България 2020"

18.05.2010

 

БЪЛГАРИЯ 2020

/работен вариант/

Във време, в което Европейският съюз обсъжда своето развитие в следващото десетилетие България изпитва сериозни проблеми да дефинира своите собствени приоритети. Членството ни в ЕС все повече се превръща в просто следване на зададени отвън параметри. Крайно време е да се разбере, че участието на България в ЕС не е просто хармонизиране на законодателство и ратифициране на европейски директиви. Европейското членство на България означава ясно дефиниране на приоритетите пред страната ни и тяхното интегриране в Европейската политика.

С представянето на нашите идеи за това каква трябва да е България през 2020 година СДС си поставя една основна цел, дебата за посоката на Българското развитие в рамките на ЕС да започне. А с това да започне и правенето на политика.

І. Реформа на съдебната система

Най-важното условие за нормалното функциониране на демократичната система в България е създаването на ефективна правосъдна система, основаваща се на върховенството на закона, справедливост и навременно правосъдие.   За постигане на тази цел СДС предлага следните мерки:

1.      реформа на прокуратурата и следствието

2.      елиминиране възможността за политическо вмешателство от "силните на деня" в съдебната власт чрез избор парламентарната квота на ВСС с мнозинство от 2/3 от народните представители;

 1. разтоварване на съдебната власт от неприсъщи звена - следствието и прокуратурата да преминат към изпълнителната власт (в по-далечна перспектива заради необходимостта от ВНС)
 2. преустановяване на практиката за работа "на парче" по основните закони и разработване на комплексни, адекватни на съвремието законопроекти за нов НК, ЗАНН, Избирателен кодекс, ЗСВ и др. основни нормативни актове.
 3. въвеждане на работещи системи за мониторинг, контрол и отчетност на ефективността и дейността на МВР, Прокуратурата и ДАНС.

ІІ. Борба с корупцията

България се превърна в първата държава-членка на ЕС, която бе санкционирана заради нивата на корупция в страната. Това лиши Българската държава от изключително нужен ресурс, за да се подобри животът на всеки един български гражданин. Затова, ние спешно имаме нужда от разработването на стратегия за борба с корупцията във високите етажи на властта и организираната престъпност. А това включва:

 1. Засилване ролята на превантивния контрол. За целта е крайно наложително да се  реформира контролната система. Реформата се състои от два елемента.
  1. Нов модел за работа на Сметната палата

I. премахване на квотния (партиен) принцип на излъчване на членовете на Сметната палата;

II.задължителни изисквания за професионализъм и към председателя, и към заместниците, и към одиторите - не само стаж и образование, но и управленски опит в публичния сектор и професионални сертификати

III.разширен обхват на нейните правомощия и контрол на всички организации, които харчат пари на данъкоплатците. 

 1.  
  1. Създаване на комисия по вътрешен контрол и одит към Министерския съвет, която ще е гарант за независимостта и качеството на вътрешния одит.
 2. Налагане на функциониращи етични кодекси за поведението на основните фигури в политиката - депутати, политици, служители.
 3. Въвеждане на електронно правителство, като средство за ограничаване възможностите за натиск върху гражданите от страна на държавната администрация. 
 4. Въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие" и обслужването на едно гише, за бързо обслужване на гражданите и ограничаване на корупцията.  

ІІІ. Избирателна система

 

България е член на Европейския съюз от 2007 година, но за огромно съжаление е далеч от покриването на изискванията за Демократична правова държава. СДС категорично ще работи за създаване на функционираща представителна демокрация, основаваща се на: върховенство на закона, честни избори, свободна конкуренция в политиката и отчетност на основните институции. 

Фундамент на представителната демокрация е функциониращата избирателна система, която се основава на следните принципи:

 • Пропорционална избирателна система, която адекватно и точно да отразява вота на избирателите.
 • Въвеждането на задължителна преференция, с нисък праг
 • Въвеждане на гласуване по електронен път в избирателните секции, за да се ограничат възможностите за грешки на секционните комисии.
 • Въвеждане на дистанционно електронно гласуване по Интернет

СДС ще отстоява всеки един от тези принципи, до пълното им въвеждане в българската политическа система.

ІV. Здравеопазване

СДС е гарант за промяна в здравната система, осигуряваща достъпност, справедливост, равнопоставеност, своевременност, достатъчност и високо качество на здравните грижи, непрекъснат качествен контрол, морал и етика в отношенията.

Нашите цели са:

 1. всеки пациент да получи качествена медицинска помощ, когато има нужда, в максимално добри условия и при гарантирано финансиране.
 2. българските  лекари и всички работещи в системата на здравеопазването да имат възможност и мотивация да повишават своята квалификация.
 3. достигане до европейските нива на финансиране на здравеопазването

 

За да постигнем тези цели ние в СДС ще работим за:

 

 1. Премахване на  монопола на НЗОК и въвеждане на конкурентните принципи в здравно-осигурителната ни система. По аналог с пенсионната система ще въведем дълго отлагания „втори стълб"-доброволно осигуряване с реален избор между конкуриращи се здравни фондове.
 2. Реално въвеждане на индивидуална електронната здравна карта за всеки български гражданин, при защита на данните, което ще премахне необходимостта от  направления и ще подобри достъпа до качествени медицински услуги. Изработване на механизми за реализиране на електронна рецепта.
 3. Провеждане на прозрачна лекарствена политика, като поверим контрола по изпълнението й на неправителствени и пациентски организации. Провеждане на структурна реформа и премахване на отговорни за лекарствената политика отдели с дублиращи се функции. Така ще изкореним корупцията, която лишава много пациенти от необходимите им лекарства.
 4. Въвеждане на диференцирана данъчна ставка по ДДС за лекарствата и медицинските консумативи, което ще облекчи финансово всяко българско семейство и всяко лечебно заведение в страната.
 5. Въвеждане на Национална здравна карта, отразяваща нуждите на населението от здравни грижи и отчитаща възможностите на лечебните заведения за оказване на качествена медицинска помощ съответстваща на правилата за добра медицинска практика.

 

СДС ЩЕ ВЪВЕДЕ ПРИНЦИПА - „ПАРИТЕ ОТ ЗДРАВНИ ВНОСКИ ОТИВАТ САМО ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СЛЕДВАТ КАЧЕСТВЕНАТА, НАВРЕМЕННА И ДОСТАТЪЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"

V. Образование

 

СДС винаги е отстоявало и ще продължава да работи за създаването на модерно образование с център ученика и студента, и тяхната реализация. В центъра на идеите на СДС за постигането на тази цел са следните приоритети:

 1. В средното образование:
 • изграждане на нова система за подготовка и квалификация на учителите;
 • промени в организацията на учебния процес: форми на обучение, методи на обучение, целодневна организация и облекчаване натовареността на учениците;
 • промени на учебните програми и учебното съдържание; нови учебници на по-достъпен език;
 • "отваряне" на училището. Включване в образователния процес на цялата училищна общност.

 

 1. Във висшето образование:
 • нова система на формиране бюджета на висшите училища;
 • съвременен подход при атестирането и назначаването на университетските преподаватели;
 • актуализиране на стандартите за акредитация съобразно европейските;
 • оптимизиране на университетската мрежа (броя на университетите) на конкурентен принцип;
 • отваряне/включване към европейските академични структури.

 

 1. В науката: 
 • Изграждане на гъвкава и диференцирана система за управление в научния сектор, която да отчита наличните ресурси за развитие и значимостта на постигнатия принос (материален и духовен) на отделните структури в нея;
 • Развиване на научни области, чиито резултати са стратегически практически резултативни и обществено значими в ценностната система на нацията;
 • Работеща атестационна и акредитационна система.

VІ. Пенсионна реформа

 

Разширяването на частните стълбове и развитието на Сребърния фонд, чрез постъпления от приватизация и концесии, както и от излишъци в бъдещи бюджети е в основата на добрата пенсионна реформа. 

- Сребърният фонд да започне да се управлява от БНБ, за да се постигне професионално управление, доходност, стабилност и високо ниво на сигурност на натрупаните средства.

- СДС ще отстоява твърдо позицията си против вдигането на пенсионната възраст. Вместо това трябва да се въведат доброволни стимули за отлагане на пенсионирането.

 

VІІ. Енергетика

За да се гарантира енергийната сигурност на страната е от ключово значение да се подобри енергийната ефективност на България.  СДС ще работи активно за създаването, актуализирането и прилагането на европейските стандарти за енергийна ефективност в жилищния сектор, промишлеността и транспорта.

Това ще:

-  подобри енергийната сигурност на България

-  намали на емисиите на отделяните в атмосферата парникови газове

-  повиши устойчивостта на икономическия растеж

-  повиши конкурентостта на икономиката.

 

Всеки  долар допълнителна инвестиция в енергийната ефективност ще спести повече от 2 долара инвестиция в производство на енергия - 4 пъти по-евтино е да се инвестира в енергийна ефективност и в намаляване на загубите, отколкото да се изгражда мощност за покриването им. 

Тези цели могат да бъдат постигнати, чрез финансиране на програми за енергийната ефективност от страна на  Световната банка, ЕБВР, ЕИБ. За да се случи това обаче е нужно:  да се промени Закона за етажната собственост /по този закон се създават асоциациите за енергийно - ефективно саниране на жилищата/, Закона за юридическите лица с нестопанска цел/създаване на асоциации с оглед получаване на преференции от топлофикациите/ и да се синхронизират със Закона за енергетиката/чл.152/ , за да се получи жизнен модел съобразен с българските условия стимулират гражданите за създаване на единен субект - единствено представителен пред финансовите институции.

VІІІ. Земеделие

Основна задача пред СДС е да превърнем България в „биозона" на Балканите. Това означава в България да се работи за няколко изключително важни приоритета:

 1. Развитие на екологично земеделие. За да се постигне това СДС ще отстоява:
 • недопускане освобождаването на ГМО в околната среда;
 • насърчаване производството на биопродукти посредством облекчаване на процедурите за ползване на средства от Европейските програми;
 • подпомагане участието на производители на биопродукти на международни панаири и изложения;
 • въвеждане на завишен контрол върху ползваните пестициди и торове;

 

 1. Опазването на българските гори чрез:
 • засилен контрол върху добива на дървесина;
 • редовно провеждане на санитарни сечи във всички гори;
 • осигуряване на държавна помощ за залесяване;
 • програма за създаване на масиви от интензивни горски видове.
 1. Изработване на национална стратегия за развитието на Българското земеделие за следващите 20 години. Крайно време е България 20 години след началото на прехода да определи приоритетните насоки и подотраслова специализация в своето земеделие. Основни цели трябва да бъдат:
 • ускорено изравняване на субсидиите с тези на старите страни членки на ЕС;
 • подкрепа на поливното земеделие;
 • запазване на Държавния поземлен фонд;

 

 1. Създаване на единен контрол на храните означава:

 

 • създаване на единен над ведомствен орган за контрол върху храните;
 • изграждане на съвременни лаборатории за контрол на храните, покриващи нуждите на цялата страна;
 • осъвременяване и въвеждане като задължителен на Български държавен стандарт за хранителните продукти;

ІХ. Икономика

 

СДС категорично ще отстоява поддържането на ограничена намеса на държавата в икономиката. Това означава:

1.      Преразпределението през бюджета да не надхвърля 35% от БВП.

2.      Държавата да изземва по-малка част от доходите на гражданите и бизнеса.

 

България трябва да е държавата с най-ниска данъчно-осигурителна тежест в Европейския съюз, за да привлича по-лесно чуждестранни инвестиции и да се стимулира българските граждани и бизнес да създават икономически блага.

 

3.      Достигане на средноевропейските доходи чрез радикално подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат.

Х. Влизане в еврозоната

Възприемането на еврото е най-силният инструмент за намаляването на лихвения процент в България, което ще има стимулиращ ефект както за домакинствата така и за бизнеса.

 

ХІ. Шенген

България е част от политическото и военно Евроатлантическо семейство, но все още не е достигнала до икономическото и социално равнище на страните от Западна и Централна Европа. Присъединяването на Република България към единното Шенгенско пространство е един от ключовите елементи за довършване на процеса на интеграция в структурите на Европейския съюз.

ХІІ. Интеграция на Западните Балкани в ЕС и НАТО. Развитие на европейските коридори

 

 1. Интеграцията на Сърбия, Хърватска и страните от Западните Балкани в НАТО и Европейския съюз е стратегически приоритет на българската външна политика. Това ще придаде:

a.       завършеност на регионалната интеграция

b.      стабилност на Балканите, което от своя страна означава привлекателност за мащабни, стратегически и инфраструктурни инвестиции /транспортни и енергийни коридори/.

Основният урок от Косовската криза през 1999г. е че никой не инвестира в нестабилни и непредсказуеми държави, дори и в техните съседи. Общия имидж на региона е ключов за отношението и към отделните държави, а това е определящо за инвестициите и жизнения стандарт на населението.

 

 1. Важен елемент на Българската външна политика е поддържането на равноправни и равнопоставени, необременени от партийното минало отношения с Русия и държавите от бившия Съветски съюз. Единствено отношения базирани на взаимното уважение и зачитане на взаимните интересите, могат да бъдат основа за дългосрочност.

ХІІІ. Регионална политика

СДС категорично ще работи за силно местно и регионално самоуправление чрез:

 1. Изграждане на второ изборно ниво на самоуправление, разположено между общинската и централната власт - Изборност на областните управители
 2. Ефективна функционална и финансова децентрализация.
 3. Изработване на нов закон за местното и регионално управление, на базата на ЗМСМА и ЗРР, чрез въвеждане на принципа на субсидиарността.

ХІV. Политическа интеграция на всички групи в обществото

 

СДС ще отстоява политика, насочена към интегрирането на различията на принципа „без дискриминация и без привилегии". Взаимоотношенията между държавата и нейните граждани следва да бъдат изградени на основата на общоприетите европейски и международни принципи, според които всеки има своя шанс да реализира себе си в обществото и да намери своето място според способностите си, без да има значение кой какъв е по раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия и т.н.

1.      Това е формулата, която генерира вътрешна стабилност и сигурност на територията на Р. България, а постигнатият резултат на тази база гарантира сигурността, етническата толерантност и просперитет на Балканите и Европа.

2.      Това е начинът, етническото гласуване в някои райони на страната най-после да се превърне в политическо.

 

ХV. Гарантиране на човешките права и свободи

 

СДС ще работи за гарантиране на:

1.  защитата на живота/личността в обществото;

2.  свободата на мисълта, съвестта, религията, мнението и словото;

3.  както и правото на социално-икономическо и културно благосъстояние.

 

Притеснително е, че подобен проблем продължава да присъства в България 20 години след 1989 година тези норми не са се превърнали в основополагащ принцип на функциониране на българската политическа система.  

 

ХVІ. Медии

 

Ситуацията със свободата на медиите в страна е изключително тревожна. Силни медийните монополи, политически натиск върху българските медии, посегателства върху личността на водещи български журналисти, които остават неразкрити са само част от тенденциите, които възпрепятстват свободната медийна среда в България. За да върнем България сред страните с пълна медийна свобода е нужно:

1.      Пълна прозрачност на собствеността върху българските медии

2.      Изработване на ясна и задълбочена стратегия за развитие на публичните медии в България

3.      Пълна прозрачност на договорите за реклама, сключвани по време на предизборни кампании. 

 

ХVІІ. Политика за младежта и спорта

За СДС подобряването на здравето и утвърждаването на значимостта на физическото възпитание и спорта за социалната реализация на индивида е инвестиция в бъдещето.

Превенцията на стреса, предизвикан от динамиката в обществения живот, чрез активен отдих и физически упражнения, е със значително по-ниска себестойност от лечението на последиците от тях.

ХVІІІ. Туризъм

Необходима е държавна политика с ясни приоритети и ангажименти в следните посоки:

1.      Информация и реклама - популяризирането на България като туристическа дестинация не е по силите на отделните фирми, а е задача, в която държавата трябва да има координираща и подпомагаща роля

2.      Развитие на алтернативни форми туризъм: развитието на културен, здравен и други алтернативни форми на туризъм ще определят успеха на целия отрасъл в бъдеще.

3.      Инфраструктура: всяка туристическа дестинация е толкова успешна, колкото е достъпна. Държавата трябва да създаде необходимата среда и инфраструктура

4.      Кадри: доброто обслужване има не по-малко значение за развитието на сектора от добрата материална база. Необходима е държавна политика за професионалното обучение на кадри в областта на туризма.

 

ХІХ. Култура

За СДС реформирането на културния сектор в България, бе отлагано твърде дълго. Крайно време е да се инвестира в творческия потенциал на нацията. От изключително значение за постигането на тази цел е:

1.      Съхраняване и развитие на културното наследство като важен фактор за устойчиво регионално развитие

2.      Дигитализация на българското културно наследство и включването му в европейската база данни ЕУРОПЕАНА и световното интернет пространство

3.      Създаване на устойчиво партньорство между културата, образованието, сферата на научни изследвания и бизнеса.

4.      Децентрализация в управлението и финансирането на културния сектор

5.      Равнопоставеност  на различните форми на финансиране на мрежата от културни институции - държавно, общинско, частно и публично-частно партньорство

 

Реформата в културния сектор изисква:

1.      Изработване на национална културна стратегия 2020

2.      Създаване на секторни културни политики

3.      Радикални промени в действащите закони, адекватни на съвременните социални и икономически условия (Закон за закрила и развитие на културата, Закон за меценатството, Закон за филмопроизводството, Закон за обществените библиотеки, Закон за авторското право)

4.      Изработване на Закон за сценичните изкуства

 

ХХ. Утвърждаване на традиционните демократични  и християнски ценности.

 

Моралът е основа на ценностите, които изповядва СДС. В последно време България все повече страда от дефицит на морал и принципност. Не ни се струва нормално в страна-членка на ЕС, основния дебат да бъде доколко е функционираща българската демокрация.  СДС категорично ще продължи да защитава основните демократични ценности, основани на традиционния християнски морал на толерантност спрямо различията, солидарност, справедливост и свободата да действаш спрямо своите собствени разбирания.

 

 


Още по темата

thumb 08.11.2019

Румен Христов: Аз също спир...

Когато нямаш алтернатива, не бива да подкрепяш БСП

thumb 08.11.2019

СДС след местните избори

Румен Христов в "Темите"

thumb 31.10.2019

Илия Лазаров: Доволни сме о...

Интервю за "Денят Он Ер"

thumb 31.10.2019

СДС: На втория тур - всички...

Помним не само миналото й, но и националните катастрофи и кризи, до...

thumb 31.10.2019

СДС Ловеч: Винаги сме бил...

Като хора и демократи , които категорично се противопоставяме на въ...

thumb 30.10.2019

Призив от СДС Подуяне: Нека...

Не оставайте равнодушни и да защитим заедно СИНЯТА ИДЕЯ, изстрадана...

thumb 30.10.2019

Участие на Илия Лазаров в Б...

30 октомври, сряда, 19.30 часа

thumb 29.10.2019

Участие на Румен Христов в ...

30 октомври, сряда, 10 часа

thumb 28.10.2019

Участие на Румен Христов в ...

Понеделник, 28 октомври, 19.30 часа

thumb 28.10.2019

СДС към ДБ: Очакваме да под...

Обръщение до лидерите на Демократична България