Парламентарен контрол

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването

06.06.2012

Insert thumb

Народния представител Ваньо Шарков относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването.

Заповядайте, господин Шарков.

ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Госпожо министър, Вие много ясно осъзнавате, след като минахте и през председателстването на Комисията по здравеопазването, че един от основните проблеми, една от основните причини за изтичането на българските лекари в чужбина е лошата система за специализация, която не позволява достъпа на новозавършилите своето медицинско образование български граждани да продължат своето обучение и ги поставя пред избора да заминат на работа в чужбина, защото там много по-лесно могат да специализират – особено в тези държави – членки на Европейския съюз, в които има държавна политика по отношение на следдипломната квалификация и обучение. Най-често, разбира се, доколкото имам информация, колегите ползват Германия.

И преди сме разговаряли, когато бяхте народен представител, по въпроса, че Наредбата за следдипломна квалификация трябва да бъде съществено променена, за да могат българските лекари да останат да работят в страната и да не се налага след години да идват лекари, които са учили в Пакистан или в други държави, с цялото ми уважение към техните образователни системи.

Уважаема госпожо министър, въпросът ми е: какви са промените, които предвиждате да настъпят, особено, след като вече на сайта на Министерството на здравеопазването има подготвен Проект за наредба? Кои са основните неща, които ще бъдат променени, така че тя да бъде в полза на българските лекари, а не в полза на някои лица, които се опитват да печелят от ограничаването на броя на хората, които могат да специализират. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля за отговор, госпожо министър.

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми д-р Шарков, действително това е един от най-сериозните проблеми, пред които сме изправени, а именно изтичането на млади и подготвени кадри от държавата. Много е дълъг отговорът на моя въпрос, който съм подготвила, защото съм обособила всички промени в нормативната уредба на Наредба № 34 за специализацията. Бих искала да подчертая, че имаше най-различни становища – и в ръководния екип на министерството, дали трябва да се подготви една съвсем нова наредба, която да е с различна визия, или трябва в много бърз порядък спешен ремонт на настоящата в този вид. Решихме да изберем този подход, защото в момента текат конкурсните условия и всъщност сега се заемат бройките за специализация. Тоест, не искахме да изпуснем за реакция настоящата година, но Ви уверявам, че след като Наредба № 34 бъде факт, ние отново ще помислим. В тази посока има предложения от Българския лекарски съюз и от Българския зъболекарски съюз за тотална промяна на Наредба № 34.

А сега съвсем накратко.

Първо, измененията, които Министерството на здравеопазването е подготвило в нормативната уредба. Смятаме, че ще доведат до облекчаване на условията за достъп до специализация и до по-голяма гъвкавост при определянето на броя на местата за специализанти.

 

В проекта са предвидени няколко по-съществени изменения. Възможността на лекарите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ да се зачислява за специализация по техен избор по всички специалности и видове места целогодишно. При прекратяване на трудовия им договор с центровете за спешна медицинска помощ обаче ще се прекратява и договорът за обучение за придобиване на специалност, като по този начин ще се създаде допълнителен стимул за работа в системата на спешната помощ и ще се даде възможност за заемане на вакантните места за лекарите. Създаваме нормативна възможност обучението за придобиване на специалност да се финансира със средства на европейските проекти и програми, включително и под формата на стипендии. По този начин би могло да се подпомогне утвърждаването на по-голям брой места за специализанти по определени специалности.

Друга промяна е утвърждаването на броя на местата за специализанти да се извършва в срок до 15 ноември на база на предложенията на лечебните заведения и висшите училища, на анализа на състоянието на специалностите на териториите на всяка област, извършвана от регионалните здравни инспекции и на анализ от висшите училища на приема на специализанти през текущата година. (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.) Приключвам, господин председател.

Заповедта на министъра на здравеопазването ще се актуализира преди провеждането на втория конкурс за останалите свободни места, след представен от висшите училища анализ на резултатите от първия конкурс.

Смятам, че под формата на дуплика ще мога да ви кажа още няколко неща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Шарков, заповядайте за реплика.

ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаема госпожо министър, безспорно намереният механизъм, по-скоро най-сетне приложеният механизъм, по отношение на възможностите за специализация на работещите в системата на спешна медицинска помощ, е един добър подход, макар и една от стъпките за осигуряване на кадри, които да работят изобщо в системата на спешната помощ. Сама по себе си, разбира се, тя не би могла да изпълни цялостната задача, но поне е стъпка в правилната посока.

Безспорно най-важният момент е в прехода към досега действащата наредба и следващия момент, в който вече ще действат новите правила за следдипломната квалификация. Мен лично ме притесни това, което видях в наредбата. В нея пишеше, че заявленията ще се подават от началото на 2013 г., тоест по променената наредба първите специализации би трябвало да започнат някъде към средата на следващата година, което не е достатъчно добър срок.

Би ми се искало да постигнем консенсус по отношение на наредбата и затова ще предложа на председателя на Комисията по здравеопазването преди окончателното приемане, представяне и излизане на постановление на Министерския съвет за приемане на наредбата, да я обсъдим и в Комисията по здравеопазването, за да бъдат чути мненията както на членовете на Комисията по здравеопазването, така и на професионално съсловните организации и тази прозрачност, която целите пред обществото с публикуването й на сайта на Министерството на здравеопазването да получи достатъчно прозрачност и на парламентарно ниво. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Атанасова, желаете ли дуплика?

Имате думата за дуплика.

МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми д-р Шарков, разбира се, не възразявам, даже напротив, готова съм следващата седмица да бъде обсъдена като точка от дневния ред на заседание на Комисията по здравеопазването, за да може максимално бързо да има постановление за нейното обнародване.

Всъщност само да добавя, че се облекчава достъпът до специализация, като до класиране ще се допускат кандидати, получили оценка на конкурсния изпит не по малко от 4, а не както е в момента – не по-малко от 4,50. Освен това се предвижда програмите за придобиване на специалност да бъдат актуализирани на всеки три години. С измененията се дава възможност при наличие на обективни причини да бъде променяно лечебното или здравното заведение, в което работят специалистите, обучавани със средствата на държавата, след завършване на обучението. С промените се дава възможност на висшите училища да приемат чужденци на свободните места, останали след провеждане на конкурсите. Определят се и резервни места за чужденци в размер на 10 на сто от общия брой на всички места за специализанти. Считаме, че по този начин висшите училища ще имат възможност да приемат повече чужденци при наличие на достатъчно кандидати, което ще увеличи и приходите на самите висши училища, без да се засягат интересите на българските граждани.

Освен това следва да се отбележи, че с цел защита на интересите на специализантите в последните години са извършени редица нормативни промени по предложение на Министерството на здравеопазването, като е регламентирано времето за обучение за придобиване на специалност да се зачита за трудов стаж, регламентирано е специализантите да се осигурят за всички осигурителни социални рискове, като в тази връзка са изменени редица подзаконови нормативни актове. Регламентирано е минималното възнаграждение, което следва да получават всички специализанти. Регламентирано е, че в договора за обучение се определя продължителността на фактическото обучение на специализантите в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и така нататък.

Ще Ви предоставя целия си отговор на въпроса в писмен вид, за да се запознаете с целия проект на промяната на нормативния акт на Наредба № 34. Благодаря Ви.


Tags: Ваньо Шарков, Парламентарна дейност

Още по темата

thumb 21.09.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно Проекта за зак...

thumb 12.09.2012

Създаването на временна пар...

Претенцията на „Атомекспортстрой” за 1 млрд. евро по отношение на ...

thumb 15.06.2012

Въпрос от народните предста...

Въпрос от д-р Ваньо Шарков и Димо Гяуров относно: Наличие на тежко...

thumb 09.05.2012

Въпрос от народния представ...

Има ли подготвен проект за ново споразумение между правителството н...

thumb 03.05.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков – относно дейността, к...

thumb 30.03.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно: Наредба за ма...

thumb 13.03.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 17.02.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Ваньо Шарков до министъра на земеде...