Парламентарен контрол

Въпрос от д-р Михаил Михайлов относно законността за събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма „Бороспорт” АД.

12.06.2012

primary thumb Въпрос от народния представител Михаил Михайлов относно законността за събираната такса за право на упражняване на ски-учителска дейност от фирма „Бороспорт” АД.

 

Доктор Михайлов, заповядайте.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря, господин председател.

Моят въпрос беше зададен, когато имаше два метра сняг и беше месец март, а сега сме месец юни! (Оживление.)

Просто, господин председател, аз помолих и госпожа Екатерина Михайлова да се гледат въпросите, за да може наистина министрите, които много време не са отговаряли, да бъдат измествани напред, както сега е направено, за да може въпросите да не губят своята актуалност. Този въпрос е от месец март, сега сме месец юни, след някой и друг ден ще трябва да се готвим за новия ски сезон...

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: То, зимата дойде вече, господин Михайлов. Ей го къде е – още два-три месеца. (Оживление.)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Моят въпрос, господин министър, е следният: от сезон 2010-2011 г. фирма „Бороспорт” АД принуждава всички ски-училища на територията на курортен комплекс „Боровец” да заплащат право на ски-учителска дейност в размер на 1800 лв. за всеки ски-учител.

Какви са правните основания за събиране на тази такса, като теренът на ски-пистите е частна общинска собственост и публична държавна собственост, съответно на община Самоков и на Държавната агенция по горите?

Когато сега се обсъждаха на второ четене промените в Закона за горите, аз дадох този пример и на министъра за промените, които се предлагат. Част от промените, които се предлагат, монополизират още повече ски дейностите. По този начин даваме в ръцете на хората, които притежават лифтовете, нещо, което те реално не могат да притежават – да определят, да властват, да определят ски-такси за ски-учители и така нататък.

Тогава аз им зададох въпроса: едно малко хотелче с 20‑30 или 40 легла, което иска да си има ски-училище, което иска да има един-два ски-учители, значи те трябва да платят четири хиляди лева, за да имат право на двама ски-учители. Просто това е абсолютно беззаконие!

Разгледах каква е практиката във всички държави в Европа – Италия, Австрия, Германия, Франция, където ски туризмът е много силно развит. Там пистите също са общински и държавни. И какво се случва там? Няма такава фирма, чиято собственост са влековете, която да има право да определя тези такси, да определя кой ще има и кой няма да има ски училище. Всъщност, де факто цялата конкуренция по този начин се отстранява и всички отиват в ски‑училищата, които са собственост на притежателите на ски‑лифтовете. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – заповядайте, министър Добрев.

МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Михайлов, ще започна своя отговор с важното уточнение, че въпросът Ви не касае пряко компетенциите ми като министър на икономиката, енергетиката и туризма. Не разполагам с правомощия да разреша или да се намеся в разрешаването на поставения въпрос.

Извън това уточнение искам да Ви прочета становището на нашата Правна дирекция, че извършваните от страна „Бороспорт” АД действия по въвеждане и събиране на такса „право на упражняване на ски‑учителска дейност на територията на ски пистите, находящи се в курортен комплекс „Боровец” са незаконосъобразни, тъй като липсва правно основание за събирането на посочената такса.

За ползването на територията на ски пистите „Бороспорт” АД има учредено възмездно право на ползване върху площи от Държавния горски фонд, но нито договорите, чрез които е учредено правото им на ползване, нито действащ нормативен акт, дават право на лифт операторите на ски пистите да въвеждат такси спрямо определени лица, предлагащи или потребяващи туристически услуги на територията им. Ски пистите представляват територията, в която безвъзмездния достъп е законово гарантиран.

Единствената легална дефиниция на понятието „ски писта” се съдържа в Закона за туризма, съгласно която „ски писта” е общо достъпен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуването на ски спортове".

Ограничението на достъпа на ски-учителите до територията на ски пистите чрез въвеждане на такса „право на упражняване на дейността „ски-учител” на територията на ски пистите" е пряка дискриминация по отношение на тези лица по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация по признак „обществено положение”, с което е нарушено забраната, установена в същия закон”.

Забраната за дискриминация осигурява последователно провеждане на принципа за равно третиране. Този принцип не допуска ски-учителите да заплащат цена за достъп до ски пистите, която не се дължи от всички останали ползватели, независимо от качеството им на туристи или на други.

Компетентен орган за предотвратяване и защита от дискриминация, както и по контрол за спазването на нормативната уредба в тази област, е независимият специализиран за целта държавен орган – Комисията за защита от дискриминация. Тя осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация или други закони, уреждащи равенството в третирането.

Законът дава правомощия на комисията да постановява, предотвратява и преустановява на нарушения, да налага административно-наказателни санкции и прилага мерки за административна принуда. В този смисъл всеки от засегнатите ски‑учители може да подаде писмена жалба, в която да изложи исканията си и да образува производство пред комисията.

Извън посочената по-горе възможност всеки ски-учител, чиито права са нарушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да поиска – първо, установяване на нарушението; второ – осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения, и – трето, обезщетение за вреди. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Добрев.

Реплика.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря, господин министър.

Този отговор е юридически изчерпателен с това, че таксата, която се събира, е абсолютно незаконна, но вече две години това е обичайна практика в Боровец. Същото беше и на Витоша, докато работеше лифта – „Витоша ски” вземаха по същия начин такава такса пак в размер на 1800 лв. Затова пледирах, че не трябва да има монопол и свободно да бъдат експлоатирани пистите.

Колегата Шопов преди малко Ви зададе такъв въпрос. Тъй като и аз съм Ви задал подобен въпрос, искам да взема отношение. Вие сте прав за акциза – това, което се прави за горивата, но нека да не забравяме едно. Аз на два пъти задавах въпрос на господин Трайков. Още месец декември 2010 г. му зададох първия въпрос именно за начина на формиране на цената на горивата в България и отношението на Комисията за защита на конкуренцията. Знаете, че вече има решение на тази комисия, но все още няма правно действие, което да каже има ли, или няма картел в България.

Вижте какво се случва. Докато траеше въпросът, погледнах каква е цената на горивата в момента. В момента и двете имат спад с по 2%. Значи лекият суров в момента е 82, а барелът е 98.

Когато имаше дискусия в парламента и господин Трайков участваше, с колегата Иванов повдигнахме въпроса каква е цената на горивата. Едното беше 106, другото беше 125,40. Забележете, в момента имаме 24% – направих си труда да ги изчисля. Двадесет и четири процента спад! Цената на долара се е вдигнала с 3,5%. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) А на ниво потребител, на ниво бензиностанция цената се е вдигнала 4,3%. Къде са 24%, къде са 4,3%?!

Направих си и другия труд – да се върна, когато беше 1,80, да калкулирам повишаването на акциза с предишната ставка. Когато беше 1,80, международната цена на горивата е същата цена, която е в момента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите реплика на въпрос, който не сте задали, и отговор, който не Ви е даден.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Благодаря, госпожо председател. Извинявайте!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз Ви благодаря за разбирането.

Дуплика – господин министър.

МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Михайлов, казвах Ви какъв е начинът, по който ски учителите могат да протестират и по съдебен път, и пред Комисията за защита от дискриминация. Няма как ние, министерството, понеже не сме засегнати, да направим това, още повече не е в нашите компетенции.

По отношение на горивата. Това, което правя от една година, сега съвсем активно в качеството ми на министър, е всяка сутрин да получавам справка, която съдържа каква е цената на горивата – на бензина и на дизела в целия Европейски съюз.

ИВАН ИВАНОВ (СК, от място): От „Енерджи портал”.

МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, от „Енерджи портал”, но в табличен вид, за да може да следим дали в България не се случва нещо по-различно от това, което се случва в останалите държави от Европейския съюз, защото това е най-правилният критерий, по който може да бъде следено пазарното определяне на цената на горивата в България.

За тези два месеца, през които аз съм министър, цената на бензина в България е винаги на първо или на второ място като      най-ниска цена в Европейския съюз и няма тенденция, която да води страната ни по-надолу в тази класация. Винаги сме първи или втори. Тогава, когато сме втори, разликата е един евроцент с първия.

Същото се отнася и за дизела. Там сме малко по-надолу в класацията – на шесто или на седмо място, но продължаваме да бъдем на шесто или на седмо място. Предлагам всички да следим това, защото то ще покаже някакви негативни тенденции при определянето на цените на горивата в България, ако такива се появят. Ако бензинът слезе на пето място и четири държави ни изпреварят, това означава, че не са обективните фактори тези, които са променили цената, а може би има нещо друго.

Тук искам да завърша с това – знаете, че миналата седмица дадохме старт на една инвестиция в „Лукойл” за един милиард и половина евро, която по своето същество, освен че е най-голямата инвестиция в страната за последните 20 години, смятам, че ще доведе до много по-голяма конкурентоспособност на това предприятие, защото, от една страна, дълбочинната преработка на суровината ще увеличи производството на предприятието, а от друга страна, ще съкрати значително разходите, които те правят за енергия например. Енергоемкостта на тяхното производство ще намалее между 15 и 30%. Тази инвестиция ще се реализира в рамките на две години. Особени чудеса не могат да се очакват, защото компонентата на разходите в цената на горивата е сравнително малка, но все пак и това е стъпка в по-конкурентно производство на единствената в страната ни рафинерия. Благодаря.


Tags: Михаил Михайлов, СДС

Още по темата

thumb 11.07.2012

Въпрос от д-р Михаил Михайл...

Въпрос до министъра на земеделието и храните относно безпринципното...

thumb 24.02.2012

Въпрос от народния представ...

Колко са постъпилите средства във Фонда за безопасност на движениет...

thumb 14.06.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Кирчо Димитров относно: Планирано в...

thumb 12.06.2012

Ввъпрос на народния предста...

Мартин Димитров: След мъчително взетото решение за спиране на Проек...

thumb 07.06.2012

Въпрос от Михаил Михайлов о...

Въпрос от Михаил Михайлов относно: Цените на горивата в България.

thumb 27.04.2012

Въпрос от народния представ...

Защо фирма, която от 2008 г. е некоректна към подизпълнители по дог...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народните предста...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 06.04.2012

Въпрос от народния представ...