thumb

18 ноември - първият демократичен митинг след 45 години комунизъм!

Площадът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се превръща в един от символите на промените

thumb

СДС не приема за справедлива идеята да не се заплаща първия ден от болничните на работещите

Според нас, това е на първо място унизително към огромния брой българи, които не получават фалшиви болнични

thumb

Решение на НИС на СДС

НИС на СДС свиква Национален съвет на 23.11.2019 г., събота, в гр. Монтана

Печатни издания

Борис Марков: „Ще бъдем опозиция, ако властта крие истината”

27.08.2012

Insert thumbИнтервю на Борис Марков, председател на националния изборен щаб и член на НИС на СДС за вестник "24 часа"

-  Г-н Марков, затишие пред буря или обикновено лятно спокойствие е обхва­нало СДС?

-  Спокойствието е при­видно, защото за СДС по­чивка през лятото нямаше. По-скоро имаше отдръп­ване от публична дейност, за да си направим вътре­шна подредба съобразно визията на новия председа­тел Емил Кабаиванов, ко­гото избрахме през юли.

- Уталожиха ли се стра­стите след тези избори?

-   СДС е  единствената партия, която прави пряк избор на лидер сред всич­ките си членове, и е нор­мално това да породи въл­нения - нов председател би събудил еуфория в която и да е партия. Но всичко това поутихна, а и взе връх же­ланието за работа. Сега за­дача на Емил Кабаиванов е СДС да тръгне напред.

- Има обаче очаквания за бойкот на новия лидер и разцепление на партията след напрежението около вътрешните избори и ясно­то разделяне на 2 лагера.

-  Не. В никакъв случай нямам такива очаквания. СДС си избра лидера и кур­са на поведение. Сега всич­ки трябва да работят в име­то на партията. Ако някой не се чувства пълноценен, е свободен да напусне.

- Как например приемате самостоятелната   полити­ка    на    парламентарната група? Да очакваме ли и занапред две „сини" поли­тики - от НС и от "Раков­ски" 134?

- Не е възможно заради самия начин, по който е структуриран    и    работи СДС. Това изпускане на не­рви от страна на определе­ни депутати, за което ме питате, отдавам на емоции­те след приключилите из­бори. Нито им е за първи път, вероятно няма да им е за последен. Но да се гово­ри за разцепление в СДС, означава   да   продължим безплодно да занимаваме обществото със себе си. А и не вярвам, че тези хора имат ресурс, способности и желание да го направят. Много е важно да преста­нем да занимаваме публи­ката с вътрешни пробле­ми, които бяха и много преекспонирани. В момента сме длъжни да предложим една адекватна политика. Защото всички останали водят двойствена. Отрасли от икономиката се свърз­ват с партии, които имат интереси там. БСП - с енер­гетиката. ДПС - със земе­делието. Как тогава обществото да им повярва, че са : загрижени за цените на тока и проблемите на произ­водителите например? На тях им се налага хем да се правят на опозиция, хем да си бранят интересите за стотици милиони. А в СДС подобно нещо няма. Никакви лобита при нас не могат да бъдат свърз­вани с икономически инте­реси, не представляваме олигархични кръгове.

Това ни поставя в изклю­чително изгодна позиция да водим безпристрастна политика и да имаме ясни позиции, с които да пече­лим доверието на хората.

- Но как ще ги убедите, че сте сложили край на въ­трешните       конфликти? Вярно ли е, че „другият ла­гер" около бившия лидер Мартин Димитров прего­варя за нов политически проект с ДСБ?

- Не подценявайте поли­тика Иван Костов. Той със своята рутина, познания и политически   опит   вече надделя над Мартин Дими­тров, когато бяха уж равнопоставени лидери в Си­нята коалиция. Който не признава това, очевидно не вижда цялостната картина. Разсъждавайки чисто логически, аз не вярвам той да прибере при себе си едни играчи, които не мо­гат да добавят стойност към партията ДСБ.

- Играчи?

- Политически лица. Ка­звам го в добрия смисъл. Костов разполага с доста­тъчно млади и образовани кадри, които да развиват ДСБ. Не ми се вижда логично да се нуждае от

изгубили доверие в собствената си партия

хора, които не са успели да наложат своята полити­ка и да си изградят харизматичен образ. Защо да ги прибира? Да седят на ре­зервната скамейка? Не подценявайте Костов, той няма да направи такъв ход. Допускам само временни подмятания в тази посока с цел краткосрочен полити­чески ефект.

- Доста хора в СДС под­крепиха старата политика, която се водеше досега.

- Явно имате повече ин­формация. Според мен доста хора подкрепиха но­вата политика с избор на Емил Кабаиванов.

-  Имам предвид другата половина от актива, която подкрепи Ваньо Шарков.

-   Това   не   отдалечава Шарков от идеологията на СДС. Не е той сред хората, които очаквам да се заиграват с други политически формирования ида загърб­ят СДС. Останалите далеч не са толкова много. Най-вече са такива, които не виждат гаранции за лично­то си политическо бъдеще. Аз вече съм казвал, че СДС такива не дава на никого.

 - Подадени ли са доку­ментите за регистрация на Емил Кабаиванов, тъй ка­то сега де юре легитимен председател сте вие?

-  Аз мога да подписвам документи, докато той бъ­де вписан от съда. Те се съ­гласуват с него. Но той има пълномощно, което му да­ва всички права на лидер в СДС. А юристите дви­жат документите за реги­страцията му.

- Говори се, че и де факто вие сте председателят, но в сянка.

- Доста глупости се изго­вориха през изминалите 3 месеца. Лесно мога да отго­воря, но не смятам, че тряб­ва да замесваме името на СДС в интриги. Странно ми е фокуси­рането върху личността ми като синьо-сив кардинал, който управлява СДС в сянка. Това силно надценя­ва позицията ми в партия­та. Да, има хора, които под­крепят моята визия и идеи. Но аз съм просто един от ръководството, нямам мания да дърпам конци

- Ще останете ли шеф на изборния щаб?

-  Да, чувствам се ком­фортно на тази позиция и имам какво да допринеса на нея. Но ако бъде посо­чен друг от лидера, няма проблем да се дръпна.

- Вярно ли е, че предстои чистка на хора на „Раков­ски" 134 - на координатори например?

-   Това  са  спекулации. Координаторите дори ще се увеличат и ще бъдат раз­пределени по региони в страната. Досега бяха 6-има, ще станат 9. Остана­лите хора не са партийци, а професионалисти и няма логика да се прави чистка. Такива    слухове    много вредят на СДС. Съветвам тези хора, които ги пускат, да спрат - вреди и на тях.

- Значи няма да се гонят хора на Мартин Димитров?

- Споменавате  Мартин Димитров.     Имам    една „Блага вест" за него. СДС не робува и не е обвързан с никого. СДС е идея. Да не се притеснява. Той ще ме разбере.

- Само той ли трябва да разбере?

- И други хора ще разбе­рат. Който трябва.

- Истина ли е, че е имало силово сдаване на властта в централата - смяна на бра­ви, недопускане на хора?

- Откровени лъжи.

- Какво друго ще решава­те на първия си национа­лен съвет?

-  Експертните ни групи работят по различни набо­лели проблеми на страна­та. Техните становища ще бъдат обобщени и на 11 септември   ще   направим политическия си календар до   Нова   година.   Много важни неща има за решава­не - бюджета за догодина, цените на електроенергия­та, на горивата.

- Споменавате поскъпва­нето, каква е отговорност­та на управлението за него и вие бихте ли я посочили като опозиционна партия?

- Много е лесно да изле­зем с едни обвинения и да спекулираме с това, че на хората им е трудно. Така няма да им стане по-лесно. Ние ще търсим и предлага­ме решения, а истината ня­ма да спестяваме. Ако управляващите я крият или манипулират, ще бъдем опозиция. И обратното - ще ги подкре­пяме, ако се придържат към коректни и ценни ре­шения. Не очаквайте про­мяна в СДС. Например ние повдигнахме въпроса за намаляване на акциза за го­ривата преди повече от 2 г. Наскоро Дянков каза, че ще мине още поне една, до­като дойдат някакви облекчения. Но според нас има и други възможни мер­ки горивата да поевтинеят. Некоректни са и обясне­нията, че токът поскъпва заради възобновяемите енергийни източници. И уверенията, че чрез по­строяването на АЕЦ „Бе­лене" ще спадне цената. Трябва на хората да се каз­ва истината, СДС ще го прави.

- Очаква се партия "Бъл­гария на гражданите" на Меглена Кунева да канди­датства в Европейската на­родна партия. СДС би ли я подкрепил?

- Хубаво е, че г-жа Куне­ва регистрира партия. В България периодично се появяват такива - с червен генезис и заявки за демо­кратично бъдеще. Това е тест за обществото докол­ко е съзряло. Ако „България на граж­даните" получи подкрепа -нейна си е, нека съществу­ва, нека работи. Но аз лич­но съм скептичен, че таки­ва „смесени" партии имат светло бъдеще. Отговора ще получите догодина на изборите.


Tags: Борис Марков, СДС

Още по темата

thumb 13.09.2018

Румен Христов: Кабинетът ня...

„Виждаме, че им па́ри под краката на управляващите, промените в каб...

thumb 20.07.2018

Румен Христов за бъдещето н...

Участие на Румен Христов в сутрешния блок на "Bulgaria on air"

thumb 18.07.2018

Румен Христов: Директорът н...

Чумата по дребните преживни животни е икономически значима и много ...

thumb 10.07.2018

Румен Христов: Партията тря...

Поставил съм си за основна задача да консолидирам Съюза на демократ...

thumb 18.05.2018

Божидар Лукарски в предаван...

На 19 май /събота/ председателят на СДС Божидар Лукарски ще участва...

thumb 23.04.2018

Антон Койчев: СДС трябва да...

Председателят на СДС-София д-р Антон Койчев обяви в студиото на Bul...

thumb 19.04.2018

Има сценарий за разбиването...

Извинявам се на всички седесари за тази случка от вчера, въпреки че...

thumb 09.02.2018

Божидар Лукарски: Не вярвам...

Не вярвам да се стигне до предсрочни парламентарни избори заради Ис...

thumb 06.12.2017

Божидар Лукарски: СДС е сим...

Лидерът на СДС Божидар Лукарски и бивш министър на икономиката в ка...

thumb 16.11.2017

Божидар Лукарски: Притеснен...

Предлага се да отпадне давността за престъпления, свързани с приват...