Парламентарен контрол

Въпрос на Кирчо Димитров относно необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас

21.09.2012

21 септември 2012г.

 Парламентарен контрол

 Следва въпрос от народния представител Кирчо Димитров относно необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас.

Имате думата, господин Димитров.

КИРЧО ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е относно необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас.

Уважаеми господин министър, пристанище Бургас ежегодно регистрира голям брой посещения от кораби. Капитанът на всеки кораб, посещаващ българското морско пристанище, подава информация относно вида и обема на отпадъците, намиращи се на борда на кораба. Преди да отплава кораба, капитанът е длъжен да осигури предаването на отпадъците. За осъществяване на дейността по събиране, транспортиране, съхранение на битовите отпадъци, след провеждане на конкурс по Закона за обществените поръчки, се избира оператор, на който се издава лиценз за това. Независимо че има избран оператор, сметосъбирането от корабите необосновано се забавя.

Моят въпрос към Вас е: кога за последно е проведен конкурс по Закона за обществени поръчки за избор на оператор за събиране на битови отпадъци от кораби? Кое наложи да има само един оператор за сметосъбирането? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.

Господин министър, имате думата за отговор.

МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” има задължението по сключването на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност. В качеството си на възложител по Закона за обществените поръчки Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е провело през 2007 г. процедура за избор на оператор за извършване на тази дейност. През 2008 г. е проведена следваща процедура, която е била обжалвана от страна на пристанище Варна и по която Върховният административен съд през 2011 г. се е произнесъл в полза на възложителя. По реда на Закона за обществените поръчки в пристанище Бургас Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”  е избрало и сключило договори с два, а не с един, както Вие твърдите, пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност, а именно с дружеството „Поддържане чистотата на морските води” АД, и „Океан шипинг” ЕООД.

По информация от Изпълнителна агенция „Морска администрация” и от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”  към настоящия момент няма постъпили възражения или оплаквания лично от корабособственици или от техни представители – корабни агенти, за необосновано забавяне на приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност от кораби, посетили пристанище Бургас. В последните два месеца от страна на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”  е направена цялостна проверка на операторите, извършващи приемането и обработката на отпадъци от корабоплаването в пристанища Варна и Бургас, вследствие на която няма установени пропуски или нарушения от тяхна страна.

Поради изменение на обективната обстановка и промяна в нормативната база, имам предвид последните изменения в Закона за управление на отпадъците от месец юни 2012 г., в момента от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” се подготвя стартиране на нова процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци,  резултат от корабоплавателна дейност. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин министър.

Господин Димитров, имате думата за реплика.

КИРЧО ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин министър, аз внимателно слушах Вашият отговор. Моят въпрос е конкретно за битовите отпадъци. Да, може би има още един оператор, но знаете, че на корабите освен битови отпадъци има и други. Да не би този, другият оператор, да извършва дейността по събирането на другите отпадъци? Може би имате някаква информация, която конкретно се различава от моята. Аз съм убеден, че операторът по събиране на тези битови отпадъци е само един и, както Вие казахте, от дълго време не е провеждана обществена поръчка.

За да се подобри качеството по събирането на тези битови отпадъци, моят съвет към Вас е, че може би трябва да бъдат поне двама оператори. Тоест да се създаде една конкуренция между тези оператори, за да може по-своевременно да се съберат тези отпадъци, да се подобри качеството на събиране на отпадъците.

Нещо повече, знаете, че капитаните на кораби, предавайки отпадъците, една част от сумата, която заплащат, е във вид на еко такса. Тоест в държавния бюджет ще постъпят и повече средства във вид на тази еко такса.

Надявам се при провеждането на следващата обществена поръчка наистина да се изберат двама оператори, чрез които ще се създаде тази конкуренция и наистина ще се подобри това сметосъбиране.

Що се касае до оплакването, аз не знам откъде имате тази информация, че няма, но за да задам този въпрос до мен е стигнал някакъв сигнал, който подсказва, че наистина има необосновано забавяне на сметосъбирането. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.

МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин Димитров, аз Ви обясних. Във Вашата фактология има грешка. Има двама оператори, избрани за събиране на тези отпадъци и там не е дефинирано кой вид отпадък кой ще го събира. И двамата оператори имат абсолютно равноправен и равен достъп до събиране на абсолютно всички видове отпадъци, които касаят тази дейност.

Що се касае до оплакванията, аз Ви казвам, че при нас няма съобщение за такова оплакване, тъй като е направена специална проверка и тя не констатира такова нещо. Въпреки това, ако има такъв вид оплакване, предоставете ми го и ще вземем необходимите мерки. Благодаря Ви.


Tags: Кирчо Димитров

Още по темата

thumb 13.07.2012

Въпрос от Кирчо Димитров от...

Относно закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен

thumb 24.02.2012

Въпрос от народния представ...

Колко са постъпилите средства във Фонда за безопасност на движениет...

thumb 14.06.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Кирчо Димитров относно: Планирано в...

thumb 07.06.2012

Въпрос от Кирчо Димитров от...

Въпрос от Кирчо Димитров относно: образувалите се трайни деформации...

thumb 07.06.2012

Въпрос от Кирчо Димитров от...

Въпрос от Кирчо Димитров относно: закритите постове, охраняващи жел...

thumb 15.03.2012

Въпрос от народния представ...

thumb 07.03.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Кирчо Димитров към министър Дянков

thumb 24.02.2012

Въпрос от народния представ...

Предвиждат ли се и какви ще бъдат законовите промени, свързани с т....

thumb 17.02.2012

Въпрос от народния представ...

Въпрос от народния представител Кирчо Димитров до министъра на реги...