thumb

Решения на НИС на СДС от 20 ноември 2018 г.

НИС прие графика за провеждане на регионални конференции

thumb

Дончо Златев:Важно е да работиш активно за каузите, които ще променят България

Политиката се напълни с политически цветарки и калинки, които сменят партия след партия, а държавата ни потъва, защот...

thumb

Емил Кабаиванов за ветото на президента върху данъците на колите

Защо сдружението на общините у нас се обяви против ветото на президента?

thumb

Румен Христов: Тенденцията в СДС е да се търси обединение на идейна основа

Има няколко тенденции, но преобладаващата е да се търси обединение вдясно на идейна основа

Реформаторски блок внесе в НС предложения във връзка с ЧЕЗ-България

28.02.2018
 

Съюзът на демократичните сили, като част от РБ, е вносител на следните предложения до Народното събрание на Република България:

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

 

ДО

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА

ПГ НА ПП ГЕРБ

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

 

ДО

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ПГ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ

 

ДО

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ПГ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ПГ НА ПП ВОЛЯ

Г-ЖА ГЕРГАНА СТЕФАНОВА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

           Позицията на КП Реформаторски блок – Глас народен е, че събитията около смяната на собствеността на ЧЕЗ-България показват ясно непълнотата в законовата уредба, свързана с възможни заплахи за националната сигурност. В тази връзка предлагаме законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с мотиви към него.

 

 

                                 ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

          Особен режим за прехвърляне на дялове от капитала

 

 

Чл. 204а, ал. (1). Прехвърлянето на дялове или акции

 от капитала на предприятие (търговско дружество), или залагане на дялове или акции срещу кредит, цесия или др. подобни, което упражнява една или повече дейности по чл. 1 от този закон, става след одобрение от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) когато в случаите по ал. 2 придобитият дял дава възможност на неговия собственик да налага решения или вето на решения на общото събрание на дружеството, или на неговия изпълнителен орган.

 

(2) Одобрение от ДАНС по ал. 1 се изисква за всяко предприятие, чиято дейност засяга националната сигурност във връзка с някой от следните елементи:

1. наличие на естествен монопол;

2. необходимост от значителен финансов и управленски ресурс;

3. технологична незаместимост и зависимост на потребителите;

4. екологичен режим и значителни рискове при аварии;

5. обществено  и социално значение;

6. друго значение посочено в решението по ал. 3.

 

(3) Предприятията се определят поименно с решение на Министерския съвет, в което се дефинира значението им за националната сигурност.

 

(4) Решението по ал. 1 се издава след като лицето желаещо да придобие капиталов дял предостави информация, включително надеждни доказателства по предварително даден му въпросник от ДАНС. Въпросникът се връчва на лицето в срок от един месец след писмено искане от негова страна до ДАНС, а одобрението или отказа по искането се дават в рамките на три месеца от получаването на отговорите по въпросника.

 

(5) ДАНС изготвя въпросника по ал 4 след съгласуване на исканата в него информация и доказателства с Министъра на енергетиката и други министри имащи отношение към елементите на националната сигурност посочени в решението на Министерския съвет по ал. 3.

 

(6) Одобрение от ДАНС по горния ред се изисква и за прехвърлянето на част от предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на Търговския закон, ако предприятието (дружеството) фигурира в списъка по ал. 3.

 

Досегашната Глава ХІV става Глава ХV и съответно се увеличава с единица поредния номер на следващите глави. 

 

 

 

 

 

 

 

 МОТИВИ

            към Закона за допълнения и изменения в Закона за енергетиката

 

 

Законът за енергетиката регулира обществените отношения в една специфична стопанска сфера от която зависят и без която не могат да съществуват всички други  стопански дейности, както и обществения, политическия и културния живот в страната. В най-голяма степен това се отнася за електро-енергетиката без чието непрекъснато функциониране за броени дни и часове ще се разпаднат стопанския оборот, образованието, здравеопазването, транспорта, съобщенията, средствата за масова информация и цялата обществена среда. Затова няма съмнение, че от състоянието на енергетиката и електро-енергетиката зависят всички елементи на цивилизования начин на живот, благосъстоянието на гражданите и като цяло националната сигурност.

 

Гарантирането на националната сигурност, баланса на частните и обществените интереси, цените и състоянието на предприятията в този отрасъл се контролират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Нейните правомощия обаче се разпростират само върху самите предприятия, но не и върху собствениците на техния дялов капитал. От друга страна ролята на собствениците на капитала е значителна. От тях зависи не само избора на хората, които пряко управляват предприятията, но стопанските планове, реинвестициите на печалбата и заделянето на средства за развитието и техническата им поддръжка.

Взимането на некомпетентни и рискови решения от собствениците в преследването на печалби, некомпетентното разпределение на паричните потоци и на финансовите резултати, могат да доведат до бързо физическо износване на енергийните мрежи и производствени технологии, висока аварийност и спиране на енергоподаването, загуби за икономиката като цяло и в крайна сметка до масови недоволства и политическа дестабилизация. За разлика от останалите стопански сфери, некомпетентните решения на собствениците в енергетиката могат да доведат не само до фалит на едно предприятие, чиято пазарна ниша бързо ще бъде заета от неговите конкуренти, но до разстройване и блокиране на незаместими национални инфраструктурни мрежи, базисни енергийни мощности и ресурси които не могат да бъдат компенсирани нито бързо, нито без огромни загуби за огромен брой други предприятия и вторични стопански кризи.

Още по-опасни за икономиката и националната сигурност може да се окажат придобиванията на дялов капитал с решаваща или блокираща квота в управлението на ключови дружества в енергийния сектор, от лица умишлено целящи дестабилизация на страната и предизвикване на мащабни кризи с цел политически въздействия и чужди стратегически изгоди.

 При приватизацията на предприятия от енергетиката в договорите бяха заложени изисквания за качествата на купувачите в смисъл на специфичен опит в организацията и управлението, финансови възможности, задължения да осигурят инвестиции, технологично обновление и други неценови (политически) условия. Всичко това купувачите трябваше да осигуряват и поддържат за определен брой години. Днес сроковете на повечето неценови условия по тези договори са изтекли. Собствениците на капитала редица приватизирани енергийни предприятия от ключово значение за националната сигурност могат всеки момент да решат да подадат своя дялов капитал на този, който ще им плати най-висока цена. Те нямат задължения да защитават обществения интерес и националната ни сигурност при продажбите. Това задължение е единствено на държавата в лицето на правителството.

 Действащото законодателство обаче не предвижда каквато и да е форма на контрол над възможностите способностите и качествата на инвеститорите в която и да е стопанска сфера. Не съществуват и изисквания за одобрение на лицата придобиващи решаващ дял от капитала на енергийни дружества с национално значение за икономиката и сигурността на страната. Така се стигна до случая с покупката на Електроразпределителното дружество „ЧЕЗ – България“, снабдяващо с електричество 1.8 млн. български домакинства и отчитащо обороти от около 2 млрд. лева годишно. Обществото е скандализирано от факта, че мажоритарния дял от капитала на това предприятие е прехвърлен на фирма с 40 пъти по-малък оборот, липса на всякакъв опит в тази сфера и неясно финансиране. Този пример показва, че е крайно наложително да се въведе режим на одобрение на купувачите на решаващи дялове от капитала в стратегически за страната предприятия от сферата на енергетиката.

 

Доколкото единствения държавен орган с подходящ опит, капацитет и правомощия в страната е Държавната агенция за национална сигурност, с настоящия ЗИД на Закона за енергетиката (ЗЕ) предлагаме за определени предприятия в енергетиката, прехвърлянето на решаващ дял от капитала им да става след одобрение на ДАНС.

Смятаме, че влизането в сила на предлаганите допълнения в ЗЕ няма да имат финансови последствия за бизнеса и държавния бюджет.

 

 

София

28 февруари 2018г.


Tags: закон, предложения, РБ, СДС

Още по темата

thumb 10.10.2018

Младежи от СДС обсъждаха ев...

Представителите на СДС Райно Стоянов и Цвятко Толев участваха в раб...

thumb 04.10.2018

СДС обсъди с КТ "Подкрепа" ...

Поводът за срещата е заявената от СДС на ХХIII-та Националната конф...

thumb 13.09.2018

Румен Христов: Кабинетът ня...

„Виждаме, че им па́ри под краката на управляващите, промените в каб...

thumb 30.07.2018

СДС: От документа "Визия за...

„Визията за България“ на БСП вероятно ще бъде припозната и харесана...

thumb 27.07.2018

Заседание на Националния съ...

На 30 юли (понеделник) 2018г. ще се проведе заседание на Национални...

thumb 27.07.2018

Румен Христов: За нас голем...

Днес новият председател на СДС Румен Христов посети Враца, за да се...

thumb 20.07.2018

Румен Христов за бъдещето н...

Участие на Румен Христов в сутрешния блок на "Bulgaria on air"

thumb 18.07.2018

Румен Христов: Директорът н...

Чумата по дребните преживни животни е икономически значима и много ...

thumb 10.07.2018

Румен Христов: Партията тря...

Поставил съм си за основна задача да консолидирам Съюза на демократ...

thumb 07.07.2018

Новият председател на СДС е...

Румен Христов бе избран за председател на Съюза на демократичните с...